Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Lewin Kłodzki

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Klaudia Joanna Wilk

Klaudia Joanna Wilk

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 dot. wycinki drzew zapytanie 2019-02-27 2019-03-11

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 10:35:59 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:14:38 Zmiana do porządku obrad I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:22:27 Wybór Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:26:21 Wybór Komisji ds. Społecznych I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:28:31 Wybór Komisji Ekonomicznej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:31:18 Wprowadzenie punktu do porządku obrad- wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:47:14 Wybór Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:52:38 Głosowanie nad kandydaturą radnej L. Prokop-Janik na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:57:17 Głosowanie: Głosowanie nad kandydaturą radnej Justyna Klich na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2018-11-17 12:02:27 Głosowanie nad kandydaturą radnej L. Prokop-Janik na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:05:08 Głosowanie: Głosowanie nad kandydaturą radnej Justyna Klich na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2018-11-17 12:10:33 Głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Pawlika na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:15:56 Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:35:14 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:47:04 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:15:02 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycj Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:20:18 Zmiana do porządku obrad - zatiwerdzenie głosowania reasumpcyjnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:23:04 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia głosowania reasumpcyjnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:18:06 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:31:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 1). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:38:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 2). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:42:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:48:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:54:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:59:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 14:03:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Sesji Rady Gminy LIII/2018 z dnia 16 października 2018 r. Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:12:36 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydatków niwygasających z upływem roku budżetowego 2018. (druk nr 12). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:21:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:48:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2019 (druk nr 2). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:51:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:57:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 4). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:59:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:02:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 6). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:05:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok ( druk nr 7). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:07:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wskazania radnych do prac w Komisji Mieszkaniowej przy Wójcie Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 8 ). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:09:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 9). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:11:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 10). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:14:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 rok (druk nr 11). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:21:56 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:21:07 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:22:20 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:16:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 (druk nr 12). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:28:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu I/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2018 roku. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:29:57 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu II/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2018 roku. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:18:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Lewinie Kłodzkim (druk nr 13). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:16:03 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Lewinie Kłodzkim (druk nr 13). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:16:29 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:27:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:31:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 2). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:34:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 3). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:37:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 4). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:41:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 5). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:43:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 6). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:46:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 7). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 15:03:32 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu III/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2018 roku Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-16 14:21:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja VII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:06:13 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:09:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:44:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:46:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:47:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 5). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:48:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 6). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:50:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:58:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 8). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:21:59 Głosowanie nad przyjęciem Protokołów z sesji Rady Gminy VII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz z sesji Rady Gminy VIII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:00:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim (druk nr 9). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:20:46 Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej J. Klich w sprawie o omawianie projektów uchwał przed ich podjeciem. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 13:08:37 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 13:36:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:05:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2018 (druk nr 2). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:06:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2018 rok (druk nr 3). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:17:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 r. (druk nr 4 ). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:20:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ( druk nr 5). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:22:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce (druk nr 6). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:29:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynnosć Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7) Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:37:03 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy IX/2019 z dnia 31 maja 2019 roku. Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:07:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:08:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:10:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 3). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:11:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dańczów, Gołaczów oraz Jarków (druk nr 4). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:13:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022” (druk nr 5). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:15:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasięgniecia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach (druk nr 6). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:33:52 Głosowanie na przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XI/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:13:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:16:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk nr 2). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:21:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:23:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:24:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 5). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:25:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 6). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:27:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 7). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:29:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 8). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:31:39 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 9). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 12:09:44 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:09:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomoiści na 2020 rok (druk nr 1). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:13:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:14:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jerzykowice Wielkie (druk nr 3). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:15:28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 4). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:29:42 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XIII/2019 z dnia 27 września 2019 roku. Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:06:46 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:35:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:38:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 2). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:40:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim (druk nr 3). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:42:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022”(druk nr 4). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:44:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały uchylenia Uchwały Nr XXXVII/217/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 5). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:48:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (druk nr 6). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 13:05:42 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XIV/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 października 2019 r. Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-06 13:38:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XVI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XVII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2020-01-29 13:00:25 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:03:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 1). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:30:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania ( druk nr 2). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:43:09 Głosowanie na przyjeciem uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 3). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:51:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosposdarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:54:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:57:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 14:08:17 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XVI/2019 z dnia 06 grudnia 2019 r, Protokołu z sesji Rady Gminy XVII/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r oraz Protokołu z sesji Rady Gminy XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:03:56 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:05:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:08:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 2). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:14:00 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:15:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 11). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:44:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 4) Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:48:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 5). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:51:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 6). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:53:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:55:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 8). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 12:08:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 9). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 12:10:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-02-28 12:01:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022 (druk nr 12). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 12:32:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokółu XIX /2020 z sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2020 r Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:06:13 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:09:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 1). Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:11:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:12:28 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XX/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 10:42:12 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 10:43:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcki Wiceprzewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:28:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3) Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:27:27 Głosowanie w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:43:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4) Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:51:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5) Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:53:52 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:56:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 7). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:01:56 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2020 roku (druk nr 8). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-05-27 12:08:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XVI/100/2019 z dnia 06 grudnia 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 9). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:10:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:13:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 11). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:17:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 12). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:20:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie likwidacji drogi gminnej (druk nr 13). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:32:49 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XXI /2020 z sesji RG z dnia 16.03.2020 r. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:45:52 Głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie wprowadzenia zmian do treści projektu uchwały. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:23:51 Głosowanie nad przyjęciem kandydatury M. Liba na członka Komisji Rewizyjnej Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:50:08 Głosowanie nad przyjęciem kandydatury B. Gasztych na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:26:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 2). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:25:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:31:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 ( druk nr 3). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:45:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2020-06-25 10:22:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża ,,Jawornica” (druk nr 5). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:48:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r. (druk nr 6). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:56:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kudowa-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój ( druk nr 7). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 11:01:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXII/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:07:22 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:11:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. (druk nr 1) Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:06:37 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:15:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim (druk nr 2). Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:18:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (druk nr 3).). Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:40:19 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XXIV/2020 z sesji RG z dnia 29 lipca 2020r. Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:07:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). autokorekata Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-10-30 10:11:28 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (druk nr 2). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:13:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności a pobyt w mieszkaniu chronionym (druk nr 3a). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:15:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk nr 4). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:16:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 5). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:17:48 Głosowanie nad przyjęciem w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:27:56 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXV/2020 z dnia 18 września 2020 r. Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-11-30 10:05:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr 1). Sesja XXVII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-11-30 10:08:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030, będącą strategią rozwoju ponadlokalnego (druk nr 2). Sesja XXVII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-11-30 10:13:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (druk nr 3). Sesja XXVII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-11-30 10:15:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku (druk nr 4). Sesja XXVII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-11-30 10:27:37 Przyjęcie Protokołu z sesji Rady Gminy XXVI/2020 z dnia 30 października 2020 roku. Sesja XXVII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:18:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1) Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:28:53 Głosownie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2021 (druk nr 2), Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:42:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:48:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 4). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:51:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 5). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:54:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 października 2020 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (druk nr 6). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:56:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji drogi gminnej (druk nr 7). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:58:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 rok (druk nr 8) Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 10:03:50 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy XXVII/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:09:00 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:21:26 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:26:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 1). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:29:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022" (druk nr 2). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:32:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lewinie Kłodzkim (druk nr 3). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:36:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały organu stanowiącego (druk nr 4). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:39:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy (druk nr 5). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:42:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2021 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 30-lecia samorządnej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:56:59 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXIX/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:11:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 1). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:28:47 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do projektuj uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:29:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2A). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:32:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2021 roku (druk nr 3). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 10:03:43 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy nr XXX/2021 z dnia 9 marca 2021 r. Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:08:37 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:07:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (druk nr 1) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:11:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:14:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 3) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:17:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 4) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:23:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (druk nr 6) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:24:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. (druk nr 7) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 10:00:27 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXI/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:20:17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 5) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolni-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z obowiązku realizacji tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia stawki tej opłaty. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXV/2021 z dnia 28 września 2021 r. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki